Riieng Pa Shiang mai Cubcaw Ngailai

Yam gau son mawh sara cao gau lai Vax daux baux veng Hopang
Yam gau son mawh sara cao gau lai Vax daux baux veng Tangyan
Kawn nyawm cawng gau lai Vax pa koe daux Yaong Sai Pun, baux veng Tangyan

 

Yam gau Num ngai lai miex (Lai Vax) ka pui haoh  pui hun khankix kadaux baux veng Lashio
Yam gau Num ngai lai miex (Lai Vax) ka pui haoh hun khankix kadaux baux veng Lashio
Pui pa hoik riep krax gau Num ngai lai miex (Lai Vax) kadaux baux veng Lashio