Riieng Pa Shiang mai Cubcaw Ngailai

Yam gau son mawh sara cao gau lai Vax daux baux veng Hopang
 

Yam gau son mawh sara cao gau lai Vax daux baux veng Tangyan
 

Kawn nyawm cawng gau lai Vax pa koe daux Yaong Sai Pun, baux veng Tangyan
 

Yam gau Num ngai lai miex (Lai Vax) ka pui haoh  pui hun khankix kadaux baux veng Lashio
 

Yam gau Num ngai lai miex (Lai Vax) ka pui haoh hun khankix kadaux baux veng Lashio
 

Pui pa hoik riep krax gau Num ngai lai miex (Lai Vax) kadaux baux veng Lashio
 

Thumbnail image

 

Krax gau son mawh sara cao gau 2023, kadaux nyiex cawng phuk lai (Tachilek)

 

 

riieng
riieng
rieng
riieng
riieng
riieng
riieng
riieng
riieng
riieng
riieng
riieng
riieng

Krax gau Lai Vax yam rung praix kadaux Baux Veng Cing Tung 2023

riieng
riieng

cub kawn iak pa gau lai vax ceu cao Peng Sai

riieng
rieng
rieng

Cub pui ting pa gau lai vax ceu cao Peng Sai

riieng
riieng
riieng

Cub pui ting pa gau lai vax ceu cao Jophiu

riieng
riieng

Cub kawn iak pa gau lai vax ceu cao Jophiu

riieng
riieng

Cub kawn iak pa gau lai vax ceu cao Tachilek

riieng
riieng

Cub pui ting pa gau lai vax ceu cao Tachilek

riieng
riieng
roi ti tawx

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.