ချီးမွမ်းဝမ်းမြှောက်

ဤပုံများသည် တရုတ်ပြည်၊ လန်းချန်းခရိုင်၊ စန်းရင်းမြို့ အသင်းတော်ဖွင့်ပွဲ့နေ့အမှတ်တရများ