စာပေဌာနနှင့်ဆိုင်သောဓါတ်ပုံများ

ဟိုပန်နယ်တွင် "၀" စာပေဆရာဖြစ်သင်တန်း သင်ကြားပေးနေစဉ်
 

ဟိုပန်နယ်တွင် "၀" စာပေဆရာဖြစ်သင်တန်း သင်ကြားပေးနေစဉ်
 

ဟိုပန်နယ်၊ ယောင်ဆိုင်းပုန်းတွင် "၀" စာပေသင်ကြားခံယူနေကြသောကျောင်းသူ/သားများ
 

လားရှိုးနယ်တွင် အသင်းသားများအား "၀" စာပေသင်ပုန်းကြီးသင်ပေးနေစဉ်
 

လားရှိုးနယ်တွင် အသင်းသားများအား "၀" စာပေသင်ပုန်းကြီးသင်ပေးနေစဉ်
 

"၀" စာပေသင်ပုန်းကြီးအားသင်ကြားခံယူပြီးကြသော

လားရှိုးနယ်မှ ကျောင်းသူ/သားများ
 

Thumbnail image