ပုံပြင်စာအုပ်များ

Ai Rang Mai Sivai
Ai Rang Mai Sivai

Koe kawn nyawm pa kaux Ai Rang, nawh hu klieh daux tiag mai paox grawm nawh sivai ku ngaix heue. Baox phat hu sivoe  

Am Tai goining the jungle

Didix koe kawn bun pa kaux Am Tai tix kaux heue. Baox phat hu sivoe

Benefits of fertilizer
Benefits of fertilizer

Didix koe pui pa mhawm rhawm pa kaux Yex Yung mai pui pa ang mhawm rhawm pa kaux Am Pao, kiex mawh paox plawg tau heue. Baox phat hu sivoe

A wise deer
A wise deer

Tix singaix cak tix mu nawh
ang sawg ka paox mai nawh sawg ih
priex nong nong heue. Ngaix hu
sawg cak ti ih priex, Baox phat hu sivoe

four kinds of happiness in life
four kinds of happiness in life

Phan nyaux plai chix kieh pui lih yoek mai ang lai tawng titix, tawx pui gaux rhawm nyawm rhawm luan hu tix ngaix heue. Baox phat hu sivoe

The sky is going to fall

Didix yam chix totiag ti sikah kix yuh kaing ma mai sum ih nghox koi daux ma tix heue. Baox phat hu sivoe

my son is so smart
my son is so smart

Tix bawg, koe pui pa koe pingnya
tix kaux pa cheung ka simin pa mawh
Sam Pao heue. Baox phat hu sivoe

A man and his smart dog

Tax Rai mawh pui koe rhawm ka leei tiag mai nawh koe sox cheung laohlie tix mu heue. Baox phat hu sivoe

A competition of tiger and frog
A competition of tiger and frog

Ditix khet mai sivai kiex mawh paox grawm moh. Kiex ot tau klieh tau ku ngaix heue. Baox phat hu sivoe

မျှဝေမည်။

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.