''၀'' နှစ်ခြင်းအဖွဲ့ချုပ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ

အထက်ပါပုံများသည် ကျိုင်းတုံမြို့၊ ပင်ဆိုင်းရွာတွင်ရှိ​သော ‘ဝ’နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်ခြံ၊ အုတ်တံတိုင်း ကာရံထား​ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 

အထက်ပါပုံများသည် လားရှိုးမြို့တွင်ရှိ​သော ‘ဝ’နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်ခြံ  အုတ်တံတိုင်း ကာရံထား​ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 

Cub BM

Baux Ju 2022-2025 cub pa thong bung son kaing jhaw Numli Vax khankix

1. Cao jhawp kaing - Rev. Dr. I Noi

2. Cao jhawp kaing (2) - Rev. Josiep Wu

                                       - Sara Ai Kreung

3. Cao bung kaing ku ceu - Rev. Dr. Ai Nap Yawn

                                          - Sara Nyi Pao Lu                                     

4. Cao priex sin buan – Saramax Esther Khun

 

Ka daux Num li Vax cao teei beeh glawm (cao giex kaing) plak cub caw mawx cub caw an kawx hoik koe khawm uik heue.

1. Cubcaw lox buan gaux rhawm mai kaing satsana   Cao giex kaing – Rev. Ai Khuat Pan

                                                                                               Cao kuang kaing - Rev. Ai Nap Khun Nyi

2. Cubcaw cao sidiex                                                          Cao giex kaing - Rev. Nyi Nyi 

                                                                                               Cao kuang kaing - Rev. Kyaw Naing Win

3. Cubcaw kawn nyawm                                                    Cao giex kaing – Saramax Yex Tai Khun

                                                                                               Cao kuang kaing - Sara Sai Pleek

4. Cubcaw sibun                                                                  Cao giex kaing – Saramax Yex Noi Khun

                                                                                                Cao kuang kaing - Saramax Lu Lu Noi

5. Cubcaw simex                                                                  Cao giex kaing – Sara Danyelax   

                                                                                                Cao kuang kaing - Rev. Ai Rong Kat

6. Cubcaw plak haokhuan                                                  Cao giex kaing  – Sara Sam Yawn Cum

                                                                                                Cao kuang kaing - Rev. Petrux

7. Cubcaw pingnya plak Buan                                           Cao giex kaing – Saramax Yex Sin Meung

                                                                                                Cao kuang kaing - Saramax I Lai

8. Cubcaw ngailai mai kaing sitoe                                    Cao giex kaing - Sara Nyi Pao Lu

9. Cubcaw joh yaog cao kaing                                           Cao giex kaing – Rev. Dr. Ai Nap Yawn

10. Cawng Lai Sigang Khri                                                  Cao giex kaing - Sara Ai Khun Pleek

                                                                                                 Cao kuang kaing – Rev. Dr. Ai Nap Yawn

11. Bawda kawn doe Vax                                                     Cao giex kaing – Sara Nyi Sang Meung

                                                                                                  Cao kuang kaing – Rev. Dr. Ai Nap Yawn

12. Cawng pingnya satsana                                                 Cao giex kaing – Sara Davit Yawn

                                                                                                   Cao kuang kaing – Rev. Dr. Ai Nap Yawn

13. Nyiex Sidah Omega                                                         Cao giex kaing – Saramax Rosi Rong

                                                                                                   Cao kuang kaing – Rev. Dr. Ai Nap Yawn

14. Cub kawmiti satsana Meung Yom                                 Cao giex kaing – Rev. Nyi Rai Seu

                                                                                                    Cao kuang kaing - Rev. Ai Nap Tao

 

Cao Bung Kaing Baux Veng Khan Kix

1. Baux veng Cing Tung                                                     Cao bung kaing – Saramax Elizabiet 

                                                                                               Cao jhawp kaing - Rev. Nyi Thai

2. Baux veng Tang Yang                                                    Cao bung kaing – Rev. Ai Rong Thawn

                                                                                               Cao jhawp kaing - Rev. Ai Pan

3. Baux veng Lashio                                                            Cao bung kaing – Rev.  Ai Pao Sang

                                                                                                Cao jhawp kaing - Rev. Sai Ao Pen

4. Baux veng Hopang                                                         Cao bung kaing – Sara Nyi Meung 

                                                                                              Cao jhawp kaing - Rev. Ciet Saik

မျှဝေမည်။

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.