ချီးမွမ်းသီချင်း စာသားများ (၆)

51. Rawg Maix loh rhawm aux

(Rawg Maix loh rhawm aux, loh ku bawg ku yam,

Rawg Maix Loh rhawm aux , kieh aux awm Maix aw)4

Cho: Maix mawh Cao yuh aw, aux mawh tiex heue.

Bhawm laig bhawm lih khawm uik, mawh cie Maix

Cao heue. Rawg Maix loh rhawm aux ,

loh ku bawg ku yam . Rawg Maix loh rhawm aux,

kieh aux awm Maix liak.

Coda: Yesux, Oh... Yesux... Rawg Miax loh rhawm

aux liak.

52. Krax moh cie Siyiex

Krax moh cie Siyiex, lheu mhawm khaing ju aux,

krax moh cie Siyiex, lheung mhawm khaing ju aux,

dot doe jheeh cie aux, tak sang yaog yaw Nawh,

Aux yaog taix tix mai yaog yaw ceu kaux Nawh.

53. Ex mawh pui tix mu daux Cao Khrit

(Ex mawh pwi tix mu daux Cao Khrit)2

kieh ex ot dex tau mai Khwan Singax Singeh,

ex mawh pwi tix mu daux Cao Khrit.

(Ex rhax lai yaog yaw ka Siyiex)2

kieh ex jhawp taix paox, pao lox bwan pa gaux rhawm,

ex mawh pwi tix mu daux Cao Khrit.

54. Yesux Khrit mawh Simiang

Yesux Khrit mawh Simiang, Yesux Khrit mawh

Simiang pa kaoh im khaing yum,

Ex grux ngawng, krub Nawh,

Rhax lai yaog yaw Nawh, Yesux Khrit mawh Simiang.

55. Yesux mawh pa daox am

Yesux mawh pa daox am, pa daox am pa daox am,

Simiang Yesux mawh pa daox pa am,

pwi dug ngai hoik chix yaox, pwi lheet yhaok

hoik deeh chix mhong, Simiang Yesux mawh

pa daux pa am.

56. Nghiiet ha, Simiang Yesux kok maix

Nghiiet ha, Simiang yesux kok Maix,

kok ka maix, kok ka maix, Nawh tag deeh loh maix

cie rhawm pa khraox, kok ka, kok ka Maix.

57. Ceukaux Nawh Sidaing mhawm

Ceu kaux Nawh sidaing mhawm,

ceu kaux Nawh sidaing mhawm,

ceu kaux Simiang Yesux kied sidaing mhawm,

Nawh mawh Simiang ting ex,

kwang kah piang khawm uik heue. Ceu kaux Simiang

Yesux kied sidaing mhawm,

Cho: Nawh mawh cao liang yung Nawh mawh

rang ting leeing ju, Siyiex ting sibrawm mawh Nawh.

Kadaux krax moh Nawh, Yaog yaw mai krub Nawh,

Ceu kaux Simiang Yesux kied sidaing mhawm.

58. Kieh Maix Ting Min

Kieh maix ting min, kieh Maix ting min, Siyiex,

kieh Maix ting min, Maix keung tix pon min

pa yaog yaw yung yi Siawp Sibrawm khawm uik heue.

Cho: Mawh kheu hoik phan hoik yuh Maix

can ku ceu khawm uik, Mawh pa phan pa yuh maix uik,

mawh kheu a lo Maix, hoik lih tix mawh khawm uik.

Siyiex eue, Maix ting min.

59. Simiang Ting

Cho: Ex krub ka Simiang ting min plak ngai,

Tawx min plak ngai, yung yi yaog yaw

Simiang Yesux, Ex krub kah pa ting

siawp sibrawm, rhax lai yaog yaw Cao pa

lih khaing dang ngeung cie Nawh.

V. Yaog yaw ceu kaux Yesux Khrit,

ka dee kied lhaong, yaog yaw tawx min

plak ngai kah Simiang Yesux Khrit,

Ex krub kah Simiang ting min plak ngai, Simiang piang Simiang, pa

yum son ex, hoik deeh kaoh im.

60. K, Kh, Nga mawh lai nom jah ka ex kawn Vax

Rawm sigrong daux meung kawn vax, gawng loe mu

daux meung kawn vax, ang lai mawh sim lai pa tawng,

ang lai mawh gawng klawng singai, laux khun eue

phan maix hoig tawng hoig mawh krax gaux rhawm son ex...

Cho: Lai nom jah ex, Lai nom jah ex, K, Kh, Ng

mawh lai nom jah ka ex kawn Vax,

Khun mhawm grang meng kawn Vax,

Laux mhawm grang meung kawn Vax,

gau ex tawng kah K, Kh Ng mawh lai kawn Vax,...

Phan maix hoig khoeg rawm sigrok, tawng maix

chawk kah gwng loe mu, kok ceu kaux ex mawh

Ai Nyi, krai cheu kaux ex mawh Yex I,

phan ex grum rhawm mai paox tix

hoig mawh riang rao kah son ex.

wbc.jpg
မျှဝေမည်။

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.