ချီးမွမ်းသီချင်း စာသားများ (၅)

41. Ex khawm uik yaog yaw Siyiex Ting Lhaong

(Ex khawm uik yaog yaw SIyiex ting lhaong,

viex rhawm tiem hoik sivoe ngai Nawh Cao

Yo khuan Singax Siyiex hoik lih ot mai ex,

kieh up peung daux ju khuan ex ku kaux)2

CHO: Grux ngawng tix ku kaux,

hoik krub ka keeing Siyiex, viex lox lai yaog yaw,

hoik krub mai dang ngeung Nawh Cao,

rawg Siyiex nawb buan son ka piang ex ku kaux,

krax moh krax im ju Siyiex hoik lih ot mai ex,

krax moh krax im ju Siyiex hoik lih ot mai ex.

42. Lheu ngie khaing Maix

Lheu Ngieh khaing maix, ot piang roama

aux ang koe mawx, lheu ngieh khaing maix

ot piang haktiex aux ang koe mawx,

lheu ngieh khaing Maix mawh pui mawh

pa awt rawm ngai aux, lheung ngieh khaing Maix,

mawh pui mawx pa tawx krax gaux rhawm.

CHO: Viang mawh kadaux daux aux,

mai ka daux rhawm aux, kied koe dee iak riang,

viang mawh nan Siyiex mawh riang rao son aux,

mawh buan son son aux leeing ju leeing phan.

43. Ku ngaix ku yam yaog yaw Siyiex

Ku ngaix ku yam yaog yaw Siyiex daux plak ju khuan te te,

ku ceu hoik pup paox ka daux Nawh Cao.

Siyiex pa ting khaing daux ku ceu, aux hoik krup

ka Nawh Cao, yaog yaw ceu kaux mai

krax gaux rhawm gaux rhi

CHO: Kieh ex yaog yaw rawg mhaing ka keeing Siyiex,

leeing ju leeing phan buan son pa ting

kieh ex yaog yaw ka Nawh Cao, kieh ex yaog yaw

rawg mhaing ka keeing Siyiex, leeing ju leeing phan,

kieh ex krai lao mai krax gaux rhawm gaux rhi.

44. Haleluya Amen

(Siyiex ting mai Siawp Sibrawm,

min plak ngai Nawh ting piang khawm uik)2

(Haleluya Amen Amen)2

- Hoig dee mawx ang ah, Nawh ot mai ex,

ang ex koe dee eun rhawm, lheu khaing Siyiex

- Rhawm moh tawx Nawh son ex ang uik krai,

can pa lo ex khawm uik, hoig grum hoig naog

(haleluya Amen amen)2

45. Siyiex Son Aux

V1. Krax hu krax ing, kaing jhaw yuh aux,

yam yaox ceu pa iak riang

Aux maung tix jhak ka bawk yam sang teum Maix,

Maix mawh ku ceu, Maix mawh khawm uik ,

ang aux lai khi rhawm, eun tideuh ka Maix

V2. Ang aux lhat, ang aux graung, yam hu daux krax nu kawx,

Maix mawh daux krax, Maix mawh cuyi son aux,

aux hoig kan rhawm, aux hoig pex uik,

kheu im ju aux greem veei Maix cao

Cho: Oh Siyiex ting lhaong, dee eun rhawm aux,

phan ang mawh Maix ang aux chix yuh tix,

thong gau aux son sang, nie chix hawt Maix,

kheu tawng aux Maix mawh grawng

ku ceu khawm uik…

46. Daux krax pa lwat lwan

V1. Aux mawh kawn phimap, khi rhawm aux

ku singaix, Khwan ju aux ang koe dee sang hu

V2. Pwi mawx sang chix teum, pwi mawx sang

tawx daux krax, Bawk yam im ju aux dex sang uik

Cho: Yam mhong aux grawng cao taoh,

Keeing Siyiex pa im ju Nawh mawh Siyiex

cao taoh khaing phimap, Aux hoig gaux rhawm,

aux eun rhawm son ju aux in

Tix singaix sax aux sang ot tau mai Nawh

47. Aux hawt a lo Nawh Cao

V1. Krax im ju aux mawh ngie ju khwan tawx Keeing Cao,

rhawm keut rhawm sawm aux mawh ngie a lo Nawh Cao

V2. Can pachix yuh aux khawm uik mawh son meung Siyiex,

Ju khwan aux mawh siliex Nawh khaing

Cho: Oh…. Phan ang mawh Siyiex aux ang koe ceu,

nex nham pa koe daux aux ang chix diah khaing Nawh,

Nawh mawh cao giex ju aux cao mwan khwan aux,

ang lai koe krax khi rhawm, kheu ap aux to kaux tix

mawh son Nawh cao.

48.  Siyiex hoek tuh rhawm aux singaix,

V1 Siyiex hoek tuh rhawm aux singaix, Siyiex hoek

tuh rhawm aux singaix, tawx ju leeing ju ka aux,

mai kieh aux pon krax luad luan,

Siyiex hoek tuh rhawm aux singaix

Cho ; Viang yum viang im kawx, viang nyah kawx

viang yiem kawx, tag ot mai moh Nawh tom dud rhawm tix,

tag ot hu sivoe mai hu krai grawh grawng Nawh Cao

tag ot mai rhax lai son sang yaog yaw ka Nawh Cao

49. Kheu Yesux Khrit

V1 Krax moh pa ting lhaong Nawh ka ex

Nawh tawx ju son ex piang khaox lhak

Viang pui haktiex ang nyang doh rhawm kawx

Nawh hoik laug ex ka nham Tix heue

Nawh hoik tawx ju leeing ju son ex

Pui pa rieb ka Nawh…. hoik pon krax taoh

CHO: Kheu Yesux Khrit ex im ju,

Kheu Yesux Khrit ex rhax lai

Kheu Yesux Khrit ex grum naog (Kheu Yesux Khrit)

Kheu Yesux Khrit ex luat luan,

Kheu Yesux Khrit ex gaux rhawm

Kheu Yesux Khrit ex rah see  (Kheu Yesux Khrit)2

V2 Kheu phi map seeing brai ex khawm uik,

Nawh sigrah ka nham Tix singax

Nawh tawx sinngao pa rah see son ex,

Awm sijax mu kheu hoik tawx Nawh

Nawh hoik ploi Khuan Singax lih hoek,

Khuan Singax ot dex mai ex ku jheeng

50. Simiang Siyiex Moh Ka Pui Rah See

V (Simiang Siyiex Maix kia ngien ka pui rah see…

Krox jun tix nghiet lox rawg bwan aux

pui ting phimap…Dix aux awm sim ang koe mheem

awm bhaung phlu ang koe tid tix)2

(Mawh taix Maix pa tawx krax gaux rhawm nyawm rhawm)

(Mawh taix Maix pa taoh aux luan khaing phi map)

Cho: Daux rhawm aux gaux rhawm

yaog yaw buan son Maix…

Ting bwan son krax thung Maix aux hu,

Thung aux hu krax pa rah see Maix,

Maix mawh shiang mhawm daux rhawm aux, 

Shiang mhawm daux rhawm aux,

Mawh dee een kawn pui rhawm tix leeing ju

wbc.jpg
မျှဝေမည်။

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.