ချီးမွမ်းသီချင်း စာသားများ (၄)

31. Aux Sang Ap Pong Ju Aux

Cho : Siyiex aux sang ap pong ju aux, riang rao

khawm uik mai khuan, shiao son min plak ngai Maix,

Siyiex aux sang tawx krax yaogyaw, yam im ju aux

ku ngaix,awm krax tan pa khaw rhawm Maix,

aux ap pong ju aux son Maix.

V1. To kaux khawm uik, sin ngao khawm uik,

aux sang ap daux tawm taix sivoe Keeing Cao.

Doh keud phimap, sang hoek ka Maix,

krax nu mie ding kawx, aux sang hu mai Maix.

V2. Bawg yam singaix, pa sang yaox aux,

Maix hoik cox khre son aux priex ka ju aux.

Ceu pa lo aux, rhawm pa keud aux,

Maix tawx aux khawm uik, aux sang yaogyaw Maix.

32. Ex sang rhax lai yaog yaw

V1. Ex sang rhax lai yaog yaw mawh kheu

ting buan son Nawh cao, kieh ex khrawm paox tix rhax lai yaog yaw

V2. Ex hoik ah mawh singaix, pa phan deuh

Keeing Siyiex, kieh ex gaux rhawm rhi

mai ka daux Nawh Cao

CHO: (Caw tix gaux rhawm rhi, caw tix gaux rhawm rhi,

kieh ex gaux rhawm rhi mai ka daux Nawh Cao)2

33. Rawg Keeing Cao pluat ploi phimap

V1. O Keeing Siyiex, rawg Maix Cao

pluat ploi phi map aux, aux mawh pa kied

ting phi map, O Keeing Siyiex, tawx aux koe

krax pa chaox rhawm tawx aux koe

krax pa nhim rhawm

CHO: O Keeing Siyiex chaox rhawm ka aux liak,

aux rawg mhaing ka maix ku singaix,

ju aux khawm uik kieh maw halo Maix,

nghiet lox rawg mhaing aux ka Maix

O Keeing Siyiex.

V2. O Keeing Siyiex rawg Maix tawx cao

teem ka aux liak, rawg Maix kieh dug thung aux,

O keeing Siyiex, kieh aux mawh kawn cau Maix,

rawg kieh aux awm Maix liak.

34. Simie tix pub ka Keeing Siyiex

V. Rhawm rhi aux pa hoik grai, simie tix pub

ka Maix Keeing Siyiex, O rhawm rhi aux

pa hoik mhawm, O Keeing cao rawg Maix hoek ot,

viex aux teei ka Siyiex pa ting lhaong.

CHO: Sang pau tix yaog yaw, Siyiex pa ting,

mawh Siyiex pa koe phuk lai ku ceu,

sang yaog yaw Siyiex ku ngaix ku yam,

ka daux Keeing cao Siyiex pa rah dee.

35. Aux yo lox mai rhax lai ka Keeing Siyiex

V. Aux yo lox mai rhax lai ka keeing Siyiex,

aux yaog taix tix yaog yaw ka buan son Nawh,

khuan Singax eue, lih grum naok ka piang ex,

kieh jheeh mai rhawm aux yaog yaw Nawh jheeng jheeng.

CHO: (Rhax lai Ha le lu ya, Ha le lu ya,

yaog yaw mai krub ceu kaux Nawh)2

36. Ju aux lo ka Siyiex

V1. Ju aux lo ka Siyiex awm kawn cak khan kix

simie nyaux ka rawm Rhawm rhi aux mai khawm ju

kied simie tix yaog yaw Nawh Cao jheung jheung

CHO: Nawh Cao mawh dee een aux rhawm tix,

mai mawh cao liang pa moh aux te te,

Rhawm rihi aux mai khawm ju,

kied simie tix yaog yaw Nawh Cao jheung jheung

V2. Viang aux mawh kawn phi map,

Nawh ang tik ka aux, mai kok ka aux jheung,

Rhawm rhi aux mai khawm ju kied simie tix

yaog yaw Nawh Cao jheung jheung.

 

37. Yam tawb kheem khuan singax

(Yam khuan Singax Singeh, hoek tawb kheem aux,

aux sang yaog yaw Simiang Yesux)2

(Aux sang yaog yaw, aux sang yaog yaw,

aux sang yaog yaw Simiang Yesux)2

38. Aux Mawh Cie Maix

V1 Aux hoik mawh rhoi taix pa phan deuh Maix

lheu khaing Maix aux ang koe Cao tang kaux

Phan aux ang krup Maix aux sang krup mawx

Aux tom sang im ju son Maix nong nong

Cho: O.. Keeing Siyiex rhawm keud aux

hoik mawh son kaing jhaw Maix Cao

Thung gau aux ot mai krax awn rhawm awn rhi

Son sang ting lhaong… tawx cuyi pingnya

pa koe daux meung Maix Cao

In mawh lox rawg mhaing aux son daux ju aux…

39. Yam Krup Ex Sivoe Maix Cao

Siyiex eue krup ka Maix Cao,

Khawm rhawm rhi pa mhawm krup ka Maix Cao.

Siyiex eue nghiet lox ex liak.

Pui cie Maix hoek krup dex caong Maix Cao.

Cho: Khuan Singax lih hoek piang ex liak.

Khuan Singax lih ot mai ex liak. Khuan Singax

Thung bung ka ex liak. Yam krup ex sivoe Maix Cao.

Kieh ex mawh pa ot dex Nawh Cao.

Kieh ex mawh pa moh ka Nawh Cao.

Kieh ex Mawh pa kok ka Nawh Cao,

yam krup ex sivoe Maix Cao.

40. Yaog yaw Siyiex Khawm Rhawm Rhi

(Yaog yaw Siyiex khawm rhawm rhi,

yaog yaw Siyiex pa singax, yaog yaw

kheu Nawh hoik taoh ex, kawn Ai Nawh Yesux)2

CHO: Kieh pa iak riang lih mawh pa ting riang,

kieh pa hot lih mawh pui pa mi, kheu Nawh Cao

hoik tawx ka son ex, Siyiex ting lhaong.

wbc.jpg