ချီးမွမ်းသီချင်း စာသားများ (၃)

21. Ku bawg mawh Yesux

(Yesux Yesux plak pon ngawb mawh Yesux,

plak pon ngaix mawh Yesux,

Yesux Yesux yam klip singaix mawh Yesux.)2

22. Siyiex mawh krax moh

(Siyiex mawh krax moh, Siyiex mawh krax moh,

Siyiex mawh krax moh)2

Cho: Yam liag it aux ka daux bawg yam pon sawm,

aux doh keud ka Keeing Cao Siyiex,

aux tawng Nawh Cao ot dex aux ku bawg ku yam,

mawh kheu mawh aux kawn praix Nawh Cao.

23. Daux ceukaux Simiang Yesux

(Daux cau kaux Simiang Yesux)2 ex hoik mawh pui pa pex

(Daux ceu kaux Simiang Yesux)2 phi caox lo tix to lih luan.

Cho: Yam ex puing mai ceu kaux Simiang

Yesux pui mawx sang pon puing ka ex,

yam ex puing mai ceukaux Simiang Yesux,

ex lo tix mawh pui pa pex.

24. Aux moh maix mai krax moh pa cie Siyiex

Aux moh maix mai krax moh pa cie Siyiex,

aux moh maix mai krax moh pa cie Siyiex,

aux hoik yaox daux rhawm maix

mai sibrawm pa cie Siyiex,

aux moh maix mai krax moh pa cie Siyiex

25. Krax gaux rhawm gaux rhi ang koe piang haktiex

Krax gaux rhawm gaux rhi ang koe piang haktiex,

krax gaux rhawm gaux rhi, koe piang meung Raoma,

paox grawm pa moh aux son sang hoek krax taoh,

yaox tix prah haktiex in pon ing meung Raoma.

26. Sawg meung Siyiex phaoka ha

V1. Hu pex sawg meung Siyiex phaox ka ha,

mai krax pa rah pa see Nawh,

Nawh tak baox tawx ceu in khawm uik ka pex.

Halelu, Haleluya.

V2. Pui ra loe kaux khrawm paox tix daux ceu kaux Aux,

Aux sang ot sinax kix heue. Pex sang rawg pa tix ang ah,

Aux tak sang yuh. Halelu, Haleluya.

CHO: (Ha le lu ya)3  – Ha le lu – Ha le lu ya

27. Pui mawx sang krai

Piang haktiex koe pui tom nie, hoik yum daux phi map,

pui mawx sang hu krai kix mhong, son sang hoek krax taoh.

Cho: pui mawx sang krai, pui mawx sang krai,

kieh kix mhong grawng khaox lhak,

pui mawx sang krai pui mawx sang krai,

grawng Yesux yum son ex.

28. Ku bawg aux rawg buan ka Maix

(Ku bawg aux rawg buan ka Maix, O Keeing Siyiex,

khuan singax singeh tug thung aux)2

CHO: Aux tawng Maix koe alo kadaux ju aux

khawm uik heue, aux hoik rien tix riep gum lox Maix,

aux ap tix mawh kawn cau maix

tom uik ju aux khawm uik heue,

kheu krax pa moh Maix ka aux..

29. Yaog yaw Nawh, Haleluya

V. Ceu pa yaog yaw khawm uik

mawh ceu kaux simian siyiex,

Nawh mawh pa keung ex tix yaog yaw ka.

Ex kok yo ka ceu kaux Nawh,

Yaog yaw Simiang Yesux. Ha Le Lu Ya.

CHO: ((Yaog yaw Nawh, Ha Le Lu Ya)2

Ha Le Lu Ya)2

30. Siyiex Kied Mhawm

Siyiex kied mhawm, Siyiex kied mhawm,

Siyiex kied mhawm, Nawh kied mhawm ka aux

Nawh pawk lox aux, Nawh pawk lox aux,

Nawh pawk lox aux, pawk lox rawg aux buan.

Nawh mawh Simiang, Nawh mawh Simiang,

Nawh mawh Simiang, mawh Simiang aux heue

Nawh sang deeh hoek, Nawh sang deeh hoek,

Nawh sang deeh hoek, Nawh sang deeh hoek heue.

wbc.jpg