ချီးမွမ်းသီချင်း စာသားများ (၂)

11. Aux pon een rhawm ka daux Siyiex

Aux pon een rhawm ka daux Siyiex sang hu mai Nawh Cao,

aux pon een rhawm ka daux Siyiex tawx aux rhax lai

khraox, viang pai awm ceep bhaung ting hoek vug vied mai

dex goh aux pon een rhawm ka daux Siyiex ang sax koe

krax lhat graung

CHO: Nawh Cao mawh paox grawm

(Nawh Cao mawh paox grawm)

Dee pon een rhawm tix (dee pon een rhawm tix)

Ang sax pie sax lhien ( ang sax pie sax lhien)

Ka dee mawx ang ah (ka dee mawx ang ah)

Viang tug tie kha kawx miex ding,

sang hu hawt Nawh Cao, aux pon een rhawm ka daux

Siyiex , Cao pa ang sax tieh loh

12. Aux rieb krax taoh

Aux rieb krax taoh, daux nham Nawh Cao aux rieb krax

taoh hoik kriem daux rhawm aux,

Cho: Aux rieb krax taoh daux nham Nawh Cao, kriem

rhawm kheu luan khaing phimap, aux hoik luan khaing

phimap yaogyaw Siyiex.

13. Yesux tix kaux khaing

Aux sang hu hawt khaix Maix,

aux hoig tawng grawh grawng mawh Maix cao taoh

Aux sang nghiet lox krai Maix,

gum lox Maix khru mawh daux krax son aux

PRE: Yam yaox aux krax nu krax cien miex ding

Maix mawh riang rao son aux ..

Yam yaox aux krax khie rhawm khi rhi,

Maix mawh dee een rhawm son aux… Yesux..

CHO: (Lheu khaing Maix cao, ang lai koe

krax gaux rhawm krax nyawm rhawm son aux) Yesux

14. Romax 16:19

((Romax 16:19 Krai!) kieh ex tawng ka…

daux ceu pa mhawm, paw koe dee lud… daux pa coax)2

CHO: Pa nhim cie Siyiex tag pex ka Satan,

sang yuh phi coax laux, dig laux greem caong maix.

(pa nhim cie Siyiex tag pex Satan,

dig laux greem caong maix)

15. To kaux aux mawh nyiex buan cie Siyiex

To kaux aux in mawh nyiex buan cie Siyiex,

yhaog aux in mawh pa nghiet lox Nawh,

ngai aux in son sang phat phuk lai sigang khri,

tiax aux caong aux son sang yuh kaing Nawh.

 

16. Ku Singaix aux tag sang hu mai Siyiang Siyiex

(Ku singaix aux tag sang hu mai simiang Yesux,

ku singaix ku singaix)2

Cho: Nawh cao thung aux, aux sang hawt yuh,

nawh cau aux hu, aux sang hu

Ku singaix aux tag sang hu mai Simiang Yesux,

ku singaix, ku singaix.

17. Hoik Pex Hoik Pex

Hoik pex hoik pex, hoik pex nawh leeing lang ju,

Simiang Yesux hoik pex,

Hoik pex nawh leeing lang ju,

hoik pex hoik pex, hoik pex nawh leeing lang ju,

Simiang Yesux hoik pex heue.

Cho: Oh haleluya, Oh haleluya,

Simiang sang deeh hoek rieb aux,

Oh haleluya, Oh haleluya,

Simiang sang deeh hoek rieb aux.

18. Aux tawng Nawh Cao hoik khre daux krax

Aux tawng nawh Cao hoik khre daux krax son aux,

aux tawng Nawh Cao hoik khre daux krax son aux ,

een rhawm mai rawg bwan ka Nawh,

viang pon sawm hoik mawh pon ngaix,

Aux tawng Nawh Cao hoik khre daux krax son aux.

19. Ka daux meung raoma

Ka daux meung raoma koe dee ot tom nie,

ka daux meung raoma koe dee ot tom nie,

ka daux meung raoma koe dee ot tom nie,

mawh dee gaux rhawm leeing ju

Sang hu mai aux lie? Krax hu meung Siyiex,

sang hu mai aux lie? Krax hu meung Siyiex,

sang hu mai aux lie? Krax hu meung Siyiex,

mawh dee gaux rhawm leeing ju.

20. Gaux rhawm gaux rhi heue

Ex sang laig tix hoek mai krax pa

yaogyaw bwan son Nawh, ex sang hoek tix

rhax lai yaog yaw, ex sang kok ngaix in

mawh singaix pa Nawh Cao phan deuh,

kieh ex gaux rhawm gaux rhi ka daux Nawh Cao.

Cho: (Gaux rhawm gauxrhi heue,

gaux rhawm gaux rhi heue,

kieh ex gaux rhawm gaux rhi , ka daux Nawh Cao)2

wbc.jpg
မျှဝေမည်။

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.