ချီးမွမ်းသီချင်း စာသားများ (၁)

1. Siyiex Piang Siyiex, Simiang piang Simiang

(Yaog yaw ceu kaux Nawh ku singaix ku sawm

ex sang nie yaog yaw ceu kaux Nawh

Simiang piang simiang, Siyiex piang Siyiex

leeing ju leeing phan)2

CHO: Hoik dee mawx ang ah Nawh ot mai ex,

krax hu ing ex khawm uik koe daux buan son Nawh

Ang doh keh ex yaox krax pa kha rhawm,

ex ah lox rhax yaog yaw la la la la

Wu la la la la yaog yaw Siyiex , wu la la la la…

2. Aux sang Dieh Taix

Aux sang dieh taix taix taix, Aux sang rhax lai lai lai

Aux sang dueh taix, Aux sang rhax lai yaog yaw Nawh Cao

Yam hoik bhang siviex Raoma,

aux sang ot ka praok Nawh Cao

Aux sang dieh taix ah lox rhax pa yaog yaw Nawh Cao

3. Hosana ka Siyiex ting lhaong

(Hosana, Hosana, Hosana ka Siyiex ting lhaong)2

CHO: Ex yaog yaw ceu kaux Nawh Cao, Yaog yaw khawm

rhawm tix, yaog yaw ka Siyiex cie ex, yaog yaw ka Siyiex

 ting lhaong.

(Min plak ngai, mai lox rhax yaog yaw, kieh koe ka Siyiex

 pa ting lhaong)2

4. Daux bawg yam, cie cao Khrit (In his time)

V1. Daux bawg yam, cie cao Khrit, tawx lai hoek son sang

hu hawt alo Nawh Cao, rawg kieh aux gau tix tawng krax,

krax pa hu aux ka daux Nawh Cao, khawm ju aux ot daux

bawg yam pa cie Cao Khrit.

V2. Daux bawg yam, cie cao Khrit, pau tix kia son ot ju aux

daux alo nawh Cao, O Siyiex aux rawg tix ap rhawm

ap tokaux mai ju khawm uik, son pon ot kadaux bawg yam pa

cie Cao Khrit.

5. Ex Sang Hu kadaux krax pa cie Yesux

Ex sang hu kadaux krax pa cie Yesux (pa cie Yesux)

Nawh liiem lia kia ngiien ju pa cie ex (Ju pa cie ex)

Yam ex koe sivix Nawh Cao joh jhan (Nawh Cao joh jhan)

Mawh riang rao kieh ex sipub krax gaux rhawm

Cho: Ex riex riang awm klang pa po Raoma.

(Uuu Uuu Uuu)

Viang bhaung ting phlu kawx ang chix vug vied

(ang chix vug vied)

Koe riang rao preeng hu, koe riang rao ting lhaong

Ex sang hu kadaux krax pa cie Yesux

6. Krax pa sang hu ex meung rao ma

(krax pa sang hu ex meung Raoma

mawh daux krax Yesux nong nong)2

CHO: Ang koe tang krax, ang koe tang nyaing

ang koe tang krax, krax hu meung Raoma

Krax pa sang hu ex meung Raoma

mawh daux krax Yesux nong nong

7. Tuk taix aux liak Siyiex eue

(tuk taix aux liak Siyiex eue, son sang hu aux

mai maix meung rao ma)2

CHO: Phan Maix ang tuk taix aux hu Raoma, aux sang yuh

ka mawx, phan maix ang tuk tiax aux hu Raoma,

aux ang chix hu heue.

(Paoh daux rhawm aux Siyiex eue, son sang tawng aux

krax chaox rhawm Maix liak)2

8. Aux Koe Simiang Yesux

Aux koe Simiang Yesux aux ang chix vug vied, aux koe

Simiang Yesux aux ang chix vug vied, awm khaox pa

mhawm, ot dex preuk rawm klawng, ting

aux ang chix vug vied.

Cho: Aux ang vug vied aux ang hix vug vied,

Aux ang vug vied aux ang chix vug vied,

awm khaox pa mhawm, ot dex prauk rawm klawng,

ting aux ang chix vug vied.

9. Aux pup Simiang Yesux Kadaux Ju aux

Aux pup simiang Yesux kadaux ju aux,

Nawh cao kied sidaing mhawm, ex rawg yaog yaw.

CHO: Rhax lai yaog yaw, ap pong ka daux keeing Cao

daux krax pa singax, ex caw grux ngawng sivoe

Nawh Cao, hoik mawh Siyiex hoik ot koe leeing lang ju

Simiang Yesux khrit ting khaing ku ceu.

10. Siyiex ex mawh pa ting lhaong

V1. Siyiex ex mawh pa ting lhaong Siyiex ex

mawh pa rah see, cao Raoma mai haktiex,

viex paox tix rhax lai heue,

Siyiex ex mawh pa ting lhaong.

V2. Ex yuh kaing Siyiex ting lhaong

ex yuh kaing Siyiex rah see,

chaox rhawm mai maix haktiex,

viex paox tix rhax lai heue,

ex yuh kaing Siyiex ting lhaong.

wbc.jpg
မျှဝေမည်။