နေထိုင်ရာ နေရာဒေသ

 ၀ လူမျိုးများနေထိုင်ရာ ၀ တောင်တန်း
 

 ၀ လူမျိုးများ၏ဆန်နီထမင်
 

မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ၊ ''၀''ပြည်နယ်တောင်​ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်းပြ မြေပုံ
 

ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ၊ ''၀''ပြည်နယ်တောင်​ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်းပြ မြေပုံ